Gaileaɼaí

Ar an leathanach seo gheofar samplaí d'úsáid an chló Ghaelaigh i meáin éagsúla.Priontaí

Tá na priontaí thíos le fáil anseo saor in aisce. Priontaí ardchaighdeáin i bhfoirm PDF is ea iad agus moltar iad a chlóbhualadh ar pháipéar A3. Ní gá ach cliceáil ar cheann de na híomhánna chun an PDF a oscailt agus beifear in ann é a íoslódáil ansin.
Litreacha Clóscríofa

Fadó fadó, an tan do mhaireadar Gaeil in Éirinn beo, agus sula raibh aon trácht ar ríomhairí, bhaintí usáid as innill mheicniúla ar a dtugtaí 'clóscríobháin' chun téacsaí tábhachtacha nó oifigiúla a scríobh. Níorbh ionann an stíl litreacha a bhí ag na clóscríobháin go léir, agus tá dhá stíl éagsúla le feiceáil sna léaráidí thíos.


Féach an sampla den stíl seo i bhfoirm PDF anseo.


Féach an sampla den stíl seo i bhfoirm PDF anseo.

Tá leaganacha digiteacha de na stíleanna clóscríofa thuas a bhfuil 'Doire' agus 'Teamhair' orthu curtha amach ag Michael Everson le blianta beaga anuas.An Gréasán Doṁanda

An ḃfuil aṫḃeoċaint i ndán don ċló Gaelaċ i ɼé ſeo na ɼíoṁaiɼeaċta? Iſ deacaiɼ a ɼá. Iſ cinnte go ḃfuil níoſ mó clónna cuɼṫa amaċ le blianta beaga anuaſ ná maɼ a eiſíoḋ i ɼiṫ tɼéiṁſe aɼ biṫ eile ón uaiɼ a ṫoſaiġ clóḃualaḋ na Gaeilge ag deiɼeaḋ an 16ú céad. Iſ fíoɼ fɼeiſin go ḃfuil ſé ċoṁ héaſca anoiſ don té a ḃfuil na háiſeanna cuí aige téacſ a ṗɼóiſeáil ſa ċló Gaelaċ aguſ atá ſa ċló ɼóṁánaċ. Ach ina ḋiaiḋ ſin iſ uile, caiṫfeaɼ a adṁáil guɼ beag úſáid a baineaḋ aſ an gcló Gaelaċ go dtí ſeo ſa ɼéimſe iſ táḃaċtaí aɼ fad den ſaol digiteaċ - maɼ atá, anſeo aɼ an ngɼéaſán doṁanda. Aguſ ní taiſe don ſuíoṁ ſeo é ...Pictiúir

Léiríonn na pictiúir thíos roinnt de na stíleanna cló a bhí in úsáid le céad bliain anuas, ó thús ré na hathbheochana anuas go dtí ár linn féin. Níor dheineas iarracht na léaráidí a rangú ó thaobh tréimhse ná feidhme de mar shíleas gur mhó a n-éifeacht dá mbeadh samplaí éagsúla le feiceáil i dteannta a chéile. Más mian leat pictiúr a stopadh, dírigh do luch air.